منو

شرح منوی غذای
تالار ارغوان طلائی

منوی شماره 1 :

نوع سرو ( دیس پرس یا تک پرس ) • سالاد فصل یا اندوتزی
 • نوشابه قوطی / دلستر قوطی / دوغ لیوانی
 • در صورت انتخاب جوجه ران ماستی مبلغ 30.000 ریال به منو اضافه میگردد
 • برنج سفید زعفرانی با برنج ایرانی روغن حیوانی %100
 • جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان (250 گرمی) %50
 • کباب لقمه زعفرانی (180 گرمی) %100
 • ته چین

منوی شماره 2 :

نوع سرو (دیس پرس)


 • سالاد فصل یا اندوتزی
 • موس در سه طعم
 • نوشابه قوطی / دلستر قوطی / دوغ لیوانی
 • در صورت انتخاب جوجه ران ماستی مبلغ 30.000 ریال به منو اضافه میگردد
 • باقلا پلوباگوشت گوسفندی (بابرنج%100 ایرانی وروغن حیوانی) %50
 • چلوجوجه کباب بی استخوان (250 گرمی) %50
 • ته چین

منوی شماره 3 :

نوع سرو (دیس پرس)


 • سالاد فصل یا اندوتزی
 • موس در سه طعم
 • نوشابه قوطی / دلستر قوطی / دوغ لیوانی
 • در صورت انتخاب جوجه ران ماستی مبلغ 30.000 ریال به منو اضافه میگردد
 • باقالا پلو با گوشت گوسفندی (با برنج %100 ایرانی و روغن حیوانی) %50
 • زرشک پلو با مرغ (با برنج %100 ایرانی و روغن حیوانی) %50
 • جوجه کباب بی استخوان زعفرانی (250گرمی) %50
 • ته چین

منوی شماره 4:

نوع سرو (دیس پرس)


 • سالاد فصل یا اندوتزی
 • موس در سه طعم
 • نوشابه قوطی / دلستر قوطی / دوغ لیوانی
 • در صورت انتخاب جوجه ران ماستی مبلغ 30.000 ریال به منو اضافه میگردد
 • باقالي پلو با گوشت گوسفندی (بابرنج %100 ایرانی با روغن حیوانی) %50
 • برنج سفید ایرانی (بابرنج %100 ایرانی با روغن حیوانی) %50
 • جوجه کباب بی استخوان زعفرانی (250 گرمی) %50
 • کباب لقمه زعفرانی (180گرمی)
 • ته چین